پاوه

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون اورده باشد. ( کوروش بزرگ )

شهریور 91
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
5 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
3 پست
پاوه
1 پست
paveh
1 پست